Algemene voorwaarden
Vul een subtitel in

Algemene voorwaarden Moeierboom Art

Moeierboom Art is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73176621 en is gevestigd aan de Bredaseweg 185 te (4872 LA) Etten-Leur.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Moeierboom Art is de eenmanszaak van L. van Beest.

3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Opdrachtgever: een Consument of Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Moeierboom Art.

6. Diensten: de diensten die Moeierboom Art aanbiedt, zijn het geven van adviezen, maken van ontwerpen op het gebied van interieur en styling, alsmede het doen inkopen van zaken vereist voor de uitvoering van de Opdracht.

7. Inkoop: het inkopen van producten en/of diensten door Moeierboom Art bij Leveranciers ten behoeve van Opdrachtgever.

8. Leverancier: de derde partij waarbij Moeierboom Art een product inkoopt voor Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht.

9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Moeierboom Art ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.

10. Website: de website die Moeierboom Art gebruikt is https://www.moeierboomart.nl/.

Artikel2- Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Moeierboom Art, elke overeenkomst tussen Moeierboom Art en Opdrachtgever en op elke dienst die door Moeierboom Art wordt aangeboden.

2. Voor dat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Moeierboom Art aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Moeierboom Artis overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Alle door Moeierboom Art gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

2. Moeierboom Art is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Moeierboom Art het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Moeierboom Art gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnenMoeierboom Art niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Levertijden in het aanbod van Moeierboom Art zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Moeierboom Artniet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en deze door beide partijen is ondertekend.

2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Moeierboom Art, zal Moeierboom Artde opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Moeierboom Art niet meer aan dit aanbod gehouden worden.

3. Moeierboom Artis niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Moeierboom Artzijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven.

6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten en/of gemaakte uren, alsmede het overeengekomen voorschot in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Moeierboom Art een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als Moeierboom Art kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Moeierboom Art ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Opdrachtgever is gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Opdrachtgever blijft onverminderd verplicht een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten met inbegrip van de overeengekomen aanbetaling te voldoen.

Artikel 6 - Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Moeierboom Art is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs voor de dienstverlening is overeengekomen, zal Moeierboom Art Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Artikel 7 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd. Een voorschot van 10% van het totaal overeengekomen bedrag (afhankelijk van het gekozen pakket) is in ieder geval verplicht indien Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten omtrent het opstellen van een advies en/of ontwerp.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Moeierboom Artgerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

4. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.

5. De factuurdatum betreft de dag van oplevering van de overeengekomen dienst(en), tenzij door Moeierboom Art expliciet anders is bepaald.

6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Moeierboom Art. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Moeierboom Art een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Moeierboom Art gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

8. Moeierboom Art is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Moeierboom Art kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.

9. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Moeierboom Art gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Moeierboom Art in het geval Opdrachtgever een Bedrijf betreft zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.

3. Indien Moeierboom Art meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Moeierboom Art zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Bij de uitvoering van de diensten is Moeierboom Art niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Moeierboom Art, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Moeierboom Art dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.

4. Moeierboom Art is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. De offerte op basis waarvan Moeierboom Art haar werkzaamheden uitvoert is leidend. Opdrachtgever heeft slechts recht op correctie indien en voor zover dat uitdrukkelijk overeengekomen is. Indien nadere correctierondes wenselijk zijn, dienen de (meer)kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever te komen. Een en ander wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

6. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Moeierboom Art gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

7. Moeierboom Art spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

8. Moeierboom Art heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of opgestelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit indien daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

9. Indien expliciet overeengekomen ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht is Moeierboom Art gerechtigd een machtiging van Opdrachtgever te vragen welke Moeierboom Art in staat stelt inkopen van producten/zaken ( interieurartikelen) te doen. Het budget alsmede de specifieke zaken worden enkel ingekocht indien Opdrachtgever hiertoe schriftelijk de machtiging als bedoeld in vorige zinsnede heeft verleend. Opdrachtgever bepaalt te allen tijde het budget. Indien Moeierboom Art voorziet dat het budget (mogelijk) wordt overschreden, zal Moeierboom Art Opdrachtgever heirover zo spoedig mogelijk informeren en in overleg vaststellen of het budget overschreden kan worden of dat er naar andere mogelijkheden gezocht dient te worden.

Artikel 10 - Ontwerp enadvies

1. Moeierboom Art kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of ontwerp opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zal Moeierboom Art schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Verleende ontwerpen en adviezen zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n) en de grootte van het overeengekomen budget.

4.Moeierboom Art zal Opdrachtgever schriftelijk via de overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden.

5. Moeierboom Art voert het verlenen van ontwerpen en adviezen uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

6. Opdrachtgever is verplicht Moeierboom Art tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van Moeierboom Art heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.

7. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Moeierboom Art te melden op een wijze zodat Moeierboom Art in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Moeierboom Art een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.

Artikel 11 - (Op)levering

1. De (op)leveringstermijn van een ontwerp en/of advies bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Moeierboom Art bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Moeierboom Art of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Moeierboom Art recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

2. Indien Moeierboom Art tijdens zijn (verleende) diensten vertraging oploopt deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.

3. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten van Moeierboom Art te vergoeden.

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Moeierboom Art gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Moeierboom Art de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@moeierboomart.nl.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Moeierboom Art verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Moeierboom Art tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Moeierboom Art op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 - Opschorting

1.Moeierboom Art heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde adviezen, ont­werpen en (communicatie)concepten, ideeën, tekeningen, teksten, alsmede in het bijzonder de van Moeierboom Art afkomstige moodboards en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de in lid 1 genoemde zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.Moeierboom Art is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Moeierboom Artis in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 - Overmacht

1. Moeierboom Art is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Moeierboom Art wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Moeierboom Art, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Moeierboom Art zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Moeierboom Art buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien Moeierboom Art bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Moeierboom Art, is Moeierboom Art uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien OpdrachtgeverMoeierboom Art binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Moeierboom Art deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, datMoeierboom Art in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Moeierboom Art leidt tot aansprakelijkheid van Moeierboom Art, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid.

3. Moeierboom Art is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Moeierboom Art geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Moeierboom Art overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.

5. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld is Moeierboom Art nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Moeierboom Art haar eigen advies .

6. Moeierboom Art is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

7. Moeierboom Art staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Moeierboom Art verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Moeierboom Art sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Moeierboom Art geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.

9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Moeierboom Art vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Moeierboom Art binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

10. De aansprakelijkheid van Moeierboom Art eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de van Moeierboom Art afkom­stige of door Moeierboom Art gebruikte adviezen, ont­werpen en concepten, ideeën, tekeningen, teksten, alsmede in het bijzonder de van Moeierboom Art afkomstige moodboards en meer worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uit­druk­kelijk en uit­slui­tend eigendom van Moeierboom Art en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle zaken en ideeën waarop de IE-rechten en auteursrechten van Moeierboom Art rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moeierboom Art en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Moeierboom Art opgeleverde zaken, dient Moeierboom Art expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Moeierboom Art rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Opdracht­gever verplicht zich de in lid 1 genoemde producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Moeierboom Art rusten slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet aan derden ter beschikking te stellen, tenzij overeengekomen dat de rechten op Opdrachtgever zullen overgaan.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Moeierboom Art rusten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moeierboom Art. Moeierboom Art kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

5. Moeierboom Art is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever dient voorafgaand toestemming te hebben verkregen om de naam van Moeierboom Art openbaar te maken.

6. Moeierboom Art heeft, enkel mits Opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, het recht haar ontwerpen door middel van beschrijvingen, foto's, videofragmenten of andere afbeeldingen te gebruiken voor promotiedoeleinden.

7. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van (stock)foto's of illustraties van derden, blijft het beeldrecht bij deze derde(n). Opdrachtgever is verboden het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Indien Opdrachtgever de betreffende beelden vaker wenst te gebruiken, dient hij eerst contact op te nemen met Moeierboom Art.

8. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Moeierboom Art, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro).

Artikel 17 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Moeierboom Art verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart Moeierboom Art van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Moeierboom Art voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Moeierboom Art verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Moeierboom Art of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@moeierboomart.nlmet als onderwerp "Klacht".

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Moeierboom Art de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Moeierboom Art zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Moeierboom Art en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Moeierboom Art kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Moeierboom Art en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Bergen op Zoom, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.